Polityka Prywatności

INFORMACJA O SPÓŁCE

Za pośrednictwem niniejszej Polityki Prywatności regulujemy aspekty prawne dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, które zostały nam przekazane w wyniku dostępu, przeglądania, rejestracji i korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem URL store.innovagoods. com (zwana dalej Witryną lub InnovaGoods) Zgodnie z ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym oraz zgodnie z wymogiem art. 10 wyżej wymienionej ustawy, właścicielem witryny jest NINE NEW INVESTMENTS S.L. o numerze NIP: B98019235. Rejestr Handlowy Walencji. Tom: 8858. Kartka: 108. Strona: 128015, z siedzibą statutową pod adresem: Calle Enguera, 7. Kod Pocztowy: 46018. Miejscowość: Walencja (Hiszpania). Prowincja: Walencja.

POTWIERDZENIE I WYRAŻENIE ZGODY

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych-EU-2016/679, zatwierdzonego przez Parlament i Radę Europy w dniu 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że wypełnienie jakiegokolwiek istniejącego na stronie internetowej formularza lub wysłanie wiadomości e-mail na którąkolwiek z naszych skrzynek pocztowych oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności, a także upoważnienie administratora strony do przetwarzania podanych przez użytkownika danych osobowych, które zostaną zgromadzone w pliku, będącym własnością Administratora danych i/lub administratora strony internetowej. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o postanowieniach dotyczących ochrony danych osobowych, akceptuje i wyraża zgodę na ich zautomatyzowane przetwarzanie przez InnovaGoods, w sposób i celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

PRZETWARZANIE DANYCH

Wszystkie dane, do których otrzymaliśmy dostęp poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, rejestrację na naszej Witrynie lub poprzez informacje podane przez użytkownika w celu dokonania zakupu naszych produktów, zostaną włączone do pliku będącego własnością InnovaGoods w celu ich przetworzenia, zautomatyzowanego lub nie, udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika, przetworzenia jego rejestracji, a gdy dojdzie do złożenia zamówienia, w celu zarządzania jego zakupem i wysłania zamówienia. Ponadto, poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez nas reklam własnych lub innych spółek należących do grupy, na temat nowości i produktów związanych z tymi oferowanymi na Witrynie, chyba że wyraźnie się temu sprzeciwi. Niemniej jednak, użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, pisząc do nas na adres store@innovagoods.com

Analogicznie i poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik akceptuje usługi e-mail retargetingowe, za pomocą których mogą być wysyłane informacje handlowe. Użytkownik wyraża zgodę, aby wspomniane informacje handlowe zawierały narzędzia służące do zapisywania danych lub reklamowych plików cookies, które zostaną zainstalowane w przeglądarce użytkownika.

Celem wiadomości retargetingowych jest dostarczenie większej ilości informacji o produktach lub usługach, które mogą być interesujące dla Użytkownika poprzez:

· Instalacja narzędzi do przechowywania i odzyskiwania danych lub plików cookies na urządzeniach końcowych w niektórych wiadomościach e-mail wysyłanych do użytkowników.

· Wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami handlowymi do osób, które zainstalowały Cookies poprzez odwiedzenie strony internetowej lub instalację poprzez e-mail. W każdym przypadku użytkownik, akceptując politykę ochrony danych i prywatności witryny, o ile wyraźnie nie zaznaczył inaczej, jednoznacznie akceptuje, że InnovaGoods może używać plików cookies. W każdym przypadku użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby była ona powiadamiana o otrzymywaniu plików cookies oraz aby uniemożliwić ich instalację na swoim urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach i przewodnikach przeglądarki. Więcej informacji na temat funkcjonowania plików cookies można uzyskać pod tym linkiem.

Użytkownik oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą. W każdym przypadku Użytkownik będzie odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych, a InnovaGoods zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zarejestrowanych usług każdego Użytkownika, który podał nieprawdziwe dane, bez naruszenia innych działań, które mogą być przewidziane przez prawo.

Zaleca się zachowanie maksymalnej staranności w kwestii ochrony danych poprzez stosowanie narzędzi bezpieczeństwa, InnovaGoods nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne kradzieże, modyfikacje lub utratę danych. Użytkownik może się komunikować i korzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu pisząc na adres e-mail info@sun-fold.com W celu egzekwowania tych praw należy udowodnić swoją tożsamość, przesyłając kserokopię krajowego dokumentu tożsamości lub w inny prawnie wiążący sposób.

ŚRODKI OCHRONY

InnovaGoods przestrzega poziomów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przewidzianych w hiszpańskim rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (LOPD) i Dekrecie Królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia, dlatego firma zatwierdza rozporządzenie o rozwoju LOPD odnoszące się do kwestii danych osobowych i ustanowiła wszelkie środki techniczne, jakimi dysponuje, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, przekształceniu, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych udostępnionych przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, jednocześnie zastrzegając, iż internetowe środki ochrony nie są niezawodne. InnovaGoods zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy i poufności w odniesieniu do danych osobowych automatycznie gromadzonych w pliku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również do zapewnienia im bezpiecznego przetwarzania w ramach cesji, które w stosownych przypadkach mogą mieć miejsce.