Juridische kennisgeving

JURIDISCHE KENNISGEVING

Deze juridische kennisgeving reguleert de toegang tot, navigatie op en het gebruik van de website https://store.innovagoods.com (hierna de Website genoemd).

De in deze juridische kennisgeving uiteengezette voorwaarden zijn aanvullend ingeval de vennootschap specifieke voorwaarden vaststelt voor het gebruik en/of het contracteren van specifieke diensten.

RECHT OP INFORMATIE

Overeenkomstig de informatieplicht in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, delen wij u mee dat de website eigendom is van het bedrijf InnovaGoods (Nine New Investments SL), een handelsmaatschappij naar Spaans recht, met fiscaal identificatienummer B98019235 en statutaire zetel op het adres C/ Enguera 7, 46018 Valencia.

U kunt contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: store@innovagoods.com.

GEBRUIKERS

Toegang tot en/of gebruik van de website verleent u de hoedanigheid van gebruiker, en u aanvaardt, door die toegang en/of dat gebruik, deze juridische kennisgeving.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De website kan toegang bieden tot een veelheid van teksten, grafieken, tekeningen, ontwerpen, codes, software, foto's, muziek, video's, geluiden, databanken, beelden, uitdrukkingen en informatie (hierna "Inhoud" genoemd) die eigendom is van het bedrijf of van derden en waartoe de gebruiker toegang kan hebben.

De gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot elke registratie die vereist kan zijn om toegang te krijgen tot de inhoud of diensten die door de website worden aangeboden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om op gepaste wijze gebruik te maken van de Inhoud en de diensten die via de Website worden aangeboden en, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, deze niet te gebruiken voor (i) het ontplooien van activiteiten die onwettig, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn; (ii) het veroorzaken van schade aan de fysieke en digitale systemen van de eigenaar van de Website, van zijn leveranciers of van derden, (iii) het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of digitale systemen die de voornoemde schade kunnen veroorzaken.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, logo's, grafieken, animaties en teksten, ongeacht hun formaat, evenals de domeinnaam store.innovagoods.com zijn eigendom van de eigenaar. Voor de merken die in de online shop te koop zijn, heeft de eigenaar toestemming gekregen van de rechtmatige eigenaars voor het gebruik ervan. Deze inhoud wordt beschermd door de wetten en internationale verdragen inzake intellectuele en industriële eigendom, alsmede door de regelgeving inzake domeinnamen.

Het gebruik van links naar deze website is toegestaan zolang deze geen afbreuk doen aan het imago en de belangen van de eigenaar en in alle formaten of media.

VERANTWOORDELIJKHEID EN GARANTIES

De links die worden weergegeven op deze website dienen om meer informatie te bieden. De opname ervan impliceert geen aanvaarding van deze inhoud, noch de associatie van de Eigenaar met de verantwoordelijken van deze websites, en deze wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot deze websites af, evenals voor eventuele schade die om welke reden dan ook aan uw computersysteem, documenten of bestanden kan worden toegebracht.

De Eigenaar biedt geen garantie voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van deze website of de bijbehorende inhoud in verband met technische, veiligheids-, controle- of onderhoudsredenen van de dienst, in verband met storingen die te wijten zijn aan de server die de inhoud host of andere tussenpersonen of leveranciers, in verband met aanvallen op het computersysteem, of om andere redenen die voortkomen uit oorzaken waarover de Eigenaar geen controle heeft, en wijst daarom elke aansprakelijkheid hiervoor af, direct of indirect.

LOOPTIJD EN AANPASSING

De voorwaarden van deze juridische kennisgeving blijven van kracht totdat zij worden gewijzigd. InnovaGoods kan deze wijzigingen aanbrengen en deze worden aan de gebruiker medegedeeld.

InnovaGoods kan zowel de inhoud als de door haar aangeboden diensten verwijderen, toevoegen of wijzigen, alsmede de wijze waarop deze zijn gesitueerd of gepresenteerd. De voorwaarden die zijn gepubliceerd op het moment dat de gebruiker zich toegang verschaft tot de InnovaGoods-website, zijn van kracht.

Toegang tot en/of gebruik van de website wordt opgevat als aanvaarding door de gebruiker van de voorwaarden in deze juridische kennisgeving en, indien van toepassing, van de daarin aangebrachte wijzigingen.

COOKIES

Voor het gebruik van onze website is het gebruik van cookies noodzakelijk. Cookies worden gebruikt voor het meten van diensten, het bijhouden van verkopen, gerichte marketing, enzovoorts. Indien u dit wenst, kunt u uw browser zodanig configureren dat u op het scherm wordt verwittigd van de ontvangst van cookies en u de installatie van cookies op uw harde schijf kunt verhinderen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.

MEER INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES